Printervriendelijke versie

Privacy statement

Viatris Inc. en zijn gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (gezamenlijk “Viatris”, “Bedrijf”, “wij”, “onze” en “ons”) zijn volledig toegewijd aan het beschermen van de informatie die wij verwerken met betrekking tot geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen (“Persoonsgegevens”).

Deze Privacyverklaring van Viatris (“Verklaring”) beschrijft onze verzameling, gebruik, openbaarmaking en bewaring van Persoonsgegevens met betrekking tot onze websites, apps, diensten en platforms, en uw gebruik ervan, onze marketing en levering van producten en diensten, onze interacties met u persoonlijk, wanneer u ons belt, of per post, en anderszins tijdens de uitvoering van ons bedrijf. In de Verklaring wordt ook uitgelegd hoe u, onder toepasselijke wetgeving, onze verwerking van uw Persoonsgegevens kunt controleren en andere rechten kunt uitoefenen. Deze Verklaring is niet van toepassing op Persoonsgegevens van ons personeelsbestand in het kader van die relatie.

Afhankelijk van de manier waarop u met ons communiceert, kunnen we u af en toe aanvullende informatie verstrekken over onze verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot specifieke verwerkingsactiviteiten en omstandigheden.  Als we bijvoorbeeld klinische onderzoeken sponsoren of training of andere diensten aanbieden aan zorgaanbieders, kunnen afzonderlijke privacyverklaringen van toepassing zijn op onze verwerking van Persoonsgegevens voor die en andere omstandigheden.  We verwijzen naar dergelijke verklaringen als “Aanvullende openbaarmakingen”. Aanvullende openbaarmakingen moeten samen met deze Verklaring worden gelezen. In geval van een conflict of inconsistentie tussen de voorwaarden van de Aanvullende openbaarmaking en deze Verklaring, heeft de Aanvullende openbaarmaking echter voorrang, maar alleen voor de verwerking van Persoonsgegevens die onderhevig zijn aan die openbaarmaking.

De dochteronderneming of gelieerde onderneming van Viatris waarmee u in contact komt is, waar van toepassing, de verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens (of equivalent daarvan onder de toepasselijke wetgeving). U kunt een lijst vinden van de relevante rechtspersonen die optreden als verwerkingsverantwoordelijken in bijlage 1 van deze Verklaring. Dergelijke entiteiten kunnen ook afzonderlijke Aanvullende openbaarmakingen hebben.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”) aangesteld voor rechtsgebieden waar dit vereist is volgens de toepasselijke wetgeving.  Iedereen in welk rechtsgebied dan ook kan contact opnemen met onze DPO met vragen over onze verwerkingsactiviteiten voor persoonsgegevens of de inhoud van deze Verklaring. Zie het gedeelte “Neem contact met ons op" hieronder voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met onze DPO.

Anonieme, geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens, zoals die termen kunnen worden gedefinieerd onder de toepasselijke wetgeving, worden niet beschouwd als “Persoonsgegevens” in de zin van deze Verklaring.

Deze Verklaring bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Persoonsgegevens die we verzamelen
 2. Waarom wij persoonsgegevens verwerken
 3. Wettige grondslagen voor verwerking
 4. Openbaarmaking van Persoonsgegevens
 5. Grensoverschrijdende overdrachten van persoonsgegevens
 6. Gegevensbeveiliging en -bewaring
 7. Uw keuzes en rechten
 8. Gegevens van kinderen
 9. Herzieningen van deze Verklaring
 10. Neem contact met ons op

Houd er rekening mee dat onze websites, apps of platforms kunnen linken naar inhoud die wordt verstrekt door derden die wij niet beheren en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Wanneer u naar dergelijke inhoud navigeert, kunnen de relevante derden uw Persoonsgegevens verwerken. We raden u aan om de privacy- en cookieverklaringen van derden te lezen wanneer u onze website, app of platform verlaat.

1.     Persoonsgegevens die we verzamelen

Viatris of derden die namens ons handelen, kunnen Persoonsgegevens over u verzamelen uit een aantal bronnen. We kunnen persoonsgegevens verzamelen die u verstrekt, zoals wanneer u zich registreert voor een account op onze website, een sollicitatie bij ons indient, of zich aanmeldt voor een webinar of trainingssessie. We kunnen ook automatisch Persoonsgegevens verzamelen terwijl u met ons communiceert, bijvoorbeeld door middel van cookies en soortgelijke technologieën, inclusief informatie zoals het verzamelen van het IP-adres van waaruit u onze site hebt bezocht (zie verdere bespreking van cookies aan het einde van deze sectie).  We verzamelen ook Persoonsgegevens van externe bronnen, zoals het verkrijgen van informatie over gezondheidszorglicenties van externe leveranciers.

De soorten en hoeveelheid Persoonsgegevens die we verzamelen over een bepaalde persoon, zijn afhankelijk van de aard van onze relatie met die persoon en de doeleinden waarvoor we de Persoonsgegevens van die persoon gebruiken. We verzamelen Persoonsgegevens van verschillende categorieën personen, inclusief maar niet beperkt tot het volgende: 

 • Bezoekers aan onze digitale eigendommen (zoals onze websites en applicaties)
 • Gezondheidszorgverleners
 • Leden van het personeelsbestand en vertegenwoordigers van onze dienstverleners, leveranciers, contractanten en zakenpartners
 • Onderzoekers en leden van de wetenschappelijke gemeenschap
 • Sollicitanten
 • Deelnemers aan een onderzoek

 Persoonsgegevens die u verstrekt

Wij verzamelen persoonsgegevens die u ons wilt verstrekken, zoals wanneer u zich onder andere registreert voor deelname aan een klinisch onderzoek, enquêtes invult, met onze klantenservicemedewerkers spreekt, farmacologische zorgen en andere klachten meldt, onze kantoren bezoekt, of solliciteert. 

Afhankelijk van uw relatie met ons, kunt u ons de volgende categorieën Persoonsgegevens verstrekken: 

 • Identificatie- en contactgegevens, zoals uw naam, alias, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, stad, staat en land van verblijf, door de overheid uitgegeven identificatiegegevens (zoals paspoortnummer of rijbewijs), accountnaam en wachtwoord, zorgverzekeringsnummer, financiële rekeningnummers en soortgelijke identificatiegegevens. 
 • Demografische gegevens, zoals uw inkomensniveaus, burgerlijke staat, etnische afkomst, sekse, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, nationale afkomst, invaliditeit, staatsburgerschap en status van de werkvergunning. 
 • Medische gegevens, zoals aandoeningen waarmee u gediagnosticeerd bent, symptomen die u hebt ervaren na het innemen van een Viatris-product, geneesmiddelengebruik, dieetbeperkingen en andere gegevens met betrekking tot uw fysieke, mentale of emotionele gezondheid. 
 • Commerciële gegevens, zoals facturen, betalingsvoorwaarden en -schema's, financiële accountinformatie en informatie over geleverde diensten. 
 • Biometrische gegevens, zoals gezichtsgeometrie, irispatronen en andere biologische metingen. 
 • Professionele gegevens, zoals BIG-nummer, huidige en vorige werkgevers, huidige en vorige salarissen, opleidingsgeschiedenis, informatie verstrekt op uw CV, en afbeeldingen en opnamen van uw gelijkenis of stem. 
 • Voorkeuren en enquêteantwoorden, zoals uw voorkeuren met betrekking tot communicatiemiddelen en uw antwoorden op enquêtes, inclusief klanttevredenheidsonderzoeken. 

Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen

We kunnen automatisch informatie verzamelen die Persoonsgegevens vormen wanneer u met ons communiceert, zoals onder andere wanneer u onze digitale eigendommen bezoekt, onze marketingcommunicatie, inclusief e-mails leest, contact met ons opneemt, een product van ons aanschaft, solliciteert naar een functie of evenementen bijwoont die wij organiseren. 

Afhankelijk van uw interactie met ons kunnen we de volgende categorieën Persoonsgegevens verzamelen: 

 • Identificatie- en contactgegevens, zoals apparaat-ID’s (bijv. IP- en MAC-adressen, cookie-identificatiegegevens, apparaatreclame-ID's), gebruikersnaam en wachtwoord, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke identificatiegegevens. 
 • Gebruiks- en apparaatgegevens, zoals bezochte websites, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browserplug-in types en versies, besturingssysteem en -platform, andere technologie op de apparaten die worden gebruikt voor toegang tot onze websites en apps, volume van overgedragen gegevens, locatiegegevens (bijv. afgeleid van IP-adres of verkregen via GPS), en interacties met advertenties. 
 • Medische gegevens, zoals gevolgtrekkingen over de aandoeningen waar u mogelijk last van hebt op basis van uw browse-activiteit. 
 • Commerciële gegevens, zoals details van producten en diensten die gekocht of bemonsterd zijn. 
 • Biometrische gegevens, zoals gezichtsgeometrie, irisscans en andere biologische metingen. 

We gebruiken cookies en gerelateerde digitale volgtechnologieën (“Cookies”) in onze e-mails en op onze digitale eigendommen. Dit kan betekenen dat wij of derden persoonsgegevens verzamelen over online activiteiten in de loop van de tijd en op websites of online diensten van derden.  Lees onze Cookieverklaring voor meer informatie over ons gebruik van Cookies. We reageren momenteel niet op Do Not Track-signalen of soortgelijke mechanismen van de webbrowser.

Persoonsgegevens die wij van derden verzamelen 

We kunnen persoonsgegevens met betrekking tot u verkrijgen van derden, bijvoorbeeld wanneer we contactgegevens verkrijgen van leveranciers van marketinglijst om onze marketing- en verkoopinitiatieven te ondersteunen of wanneer we professionele licentie-informatie verkrijgen om informatie te bevestigen die verstrekt wordt door zorgaanbieders. 

De derde partijen waarvan wij Persoonsgegevens verkrijgen, vallen over het algemeen in de volgende categorieën: 

 • Overheidsbronnen
 • Openbaar toegankesgegevens
 • Sociale media platforms
 • Leveranciers van marketinglijsten
 • Reclamepartners
 • Analyseproviders
 • Betalingsverwerkers
 • Leveranciers van aanvullende gegevens
 • Zakenpartners, zoals medesponsors van evenementen

We verzamelen de volgende categorieën Persoonsgegevens van derden: 

 • Identificatie- en contactgegevens, zoals naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, algemene locatie (zoals stad, staat en land), gebruikersnaam en apparaat-ID’s (inclusief cookie-identificatiegegevens en apparaatreclame-ID’s). 
 • Demografische gegevens, zoals informatie over inkomensniveaus, leeftijd, sekse, geslacht, seksuele geaardheid, nationale afkomst en invaliditeit. 
 • Gebruiks- en apparaatgegevens, zoals browse- en zoekgeschiedenis en interacties met advertenties. 
 • Medische gegevens, zoals informatie over reacties op Viatris-producten die beschikbaar zijn op sociale mediaplatforms. 
 • Gebruiks- en apparaatgegevens, zoals bezochte websites, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browserplug-in types en versies, besturingssysteem en -platform, andere technologie op de apparaten die worden gebruikt voor toegang tot onze websites en apps, volume van overgedragen gegevens, locatiegegevens (bijv. afgeleid van IP-adres of verkregen via GPS), en interacties met advertenties. 
 • Commerciële gegevens, zoals details over producten en diensten die gekocht of bemonsterd zijn en gevolgtrekkingen met betrekking tot de bevolkingssegmenten waartoe u mogelijk behoort. 

2.     Waarom wij persoonsgegevens verwerken 

De specifieke doeleinden waarvoor Viatris de persoonsgegevens van een individu verwerkt, verschillen op basis van onze relatie met het individu. Over het algemeen verwerkt Viatris Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Om legitieme zakelijke activiteiten uit te voeren, inclusief maar niet beperkt tot marketing, promotie, verkoop aan klanten, klantenondersteuning, ontvangen van betalingen, contractuele overeenkomsten aangaan, contracten aangaan met externe dienstverleners, onderzoekers identificeren voor klinische onderzoeken, fraude voorkomen en goederen of diensten aanschaffen.
 • Om onze producten, goederen of diensten leveren, inclusief om uw gevraagde transacties te vervullen en, indien nodig, om te bevestigen dat u voldoet aan een geschiktheidscriterium als het gevraagde product, goed of dienst beperkt is tot bepaalde groepen.
 • Om te communiceren met personen, inclusief het reageren op vragen, verzoeken en klachten van klanten, gebruikers en andere personen, het reageren op verzoeken om donaties, sponsoring, beurzen of goede doelen, en het informeren van personen over vacatures bij Viatris.
 • Om informatie en reclame te verstrekken, zoals digitale advertenties of direct marketing, over goederen, diensten en producten waarvan wij denken dat ze nuttig, relevant of interessant voor u kunnen zijn.
 • Om training, opleiding en beurzen te verstrekken, zoalsonze trainings- en opleidingsprogramma's die we verstrekken aan zorgprofessionals of waar we beurzen aanbieden waarvoor zorgprofessionals zich aan kunnen melden.
 • Om de kandidatuur van een persoon te evalueren, zoals bij het verwerken van een sollicitatie voor een vacature in het team van Viatris of bij het beoordelen of een beurs moet worden toegekend.
 • Om onderzoek en ontwikkeling uit te voeren, inclusief om bestaande producten en diensten te verbeteren en om nieuwe te ontwikkelen.
 • Om onze digitale eigendommen aan te bieden, te onderhouden, te ontwikkelen en te verbeteren, inclusief onze websites, apps, services en platforms.
 • Om de beveiliging van onze systemen en digitale eigendommen te onderhouden, te verbeteren en te onderzoeken.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen met betrekking tot onderzoek, ontwikkeling, geneesmiddelenbewaking, marketing en promotie van geneesmiddelen en andere gezondheidszorgproducten, en om te reageren op juridische procedures of vragen van autoriteiten.
 • Om de rechten, belangen en veiligheid van ons, u en eventuele derden te beschermen, en om onze rechten uit te oefenen en te verdedigen.
 • Om anonieme, geanonimiseerde of geaggregeerde gegevenssets te creëren. Dergesgegevenssets zijn geen “Persoonsgegevens” die onderhevig zijn aan deze Verklaring. We kunnen voor elk doel anonieme, geanonimiseerde of geaggregeerde datasets gebruiken.

De aanvullende doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens kunnen verwerken die onder de wetgeving van bepaalde rechtsgebieden als speciale categorieën persoonsgegevens worden beschouwd, zijn als volgt, voor zover dit relevant, noodzakelijk en toegestaan is volgens de toepasselijke lokale wetgeving:

 • Demografische gegevens - We zullen om specifieke redenen informatie gebruiken over uw seksuele geaardheid, ras, etniciteit en handicap, zoals noodzakelijk voor klinische onderzoeken of om zinvolle controle en rapportage van gelijke kansen te waarborgen zoals vereist door de wetgeving van sommige jurisdicties.
 • Biometrische gegevens - We zullen biometrische gegevens gebruiken om specifieke redenen, zoals noodzakelijk voor klinische onderzoeken.
 • Medische gegevens - We zullen medische gegevens gebruiken voor patiëntondersteuningsprogramma's en in sommige gevallen kunnen we medische gegevens ontvangen voor klinische onderzoeken en gerelateerde activiteiten. 

3.     Wettige grondslagen voor verwerking 

Bepaalde rechtsgebieden vereisen dat we een wettelijke basis hebben om onze verwerking van uw Persoonsgegevens te rechtvaardigen. Waar van toepassing kunnen de wettelijke grondslagen waarop Viatris zich baseert om een bepaalde verwerkingsactiviteit te rechtvaardigen, verschillen van de wettelijke grondslag die gebruikt wordt om een andere verwerkingsactiviteit te rechtvaardigen. Viatris vertrouwt op de volgende wettelijke grondslagen om Persoonsgegevens te verwerken, zoals toegestaan onder de toepasselijke wetgeving: 

 • Verwerking noodzakelijk voor de onderhandeling, uitvoering of functionering van contracten
 • Verwerking om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen
 • Verwerking om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid
 • Verwerking ter bevordering van onze legitieme belangen, inclusief onze belangen om legitieme zakelijke activiteiten uit te voeren (zoals het verbeteren van onze producten en diensten, om met u te communiceren, om onze systemen te beveiligen, naast andere legitieme belangen)
 • Verwerking op basis van uw toestemming 

We kunnen uw toestemming vragen om bepaalde soorten Persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld in verband met onze direct marketingactiviteiten en ons gebruik van cookies).  Als wij uw toestemming vragen om uw Persoonsgegevens te verwerken, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen via de gegevens aan het einde van deze Verklaring. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking. 

Waar wettelijk vereist, kunnen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen om gegevens van speciale categorieën (zie het einde van sectie 2 hierboven) over u te verzamelen en te gebruiken.  Andere rechtsgronden voor onze verwerking van gegevens van speciale categorieën kunnen, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn voor wetenschappelijk onderzoek, voor preventieve of arbeidsgeneeskundige doeleinden of op basis van een contract met een zorgverlener of een andere gezondheidsprofessional, voor tewerkstelling, sociale zekerheid of sociale beschermingswetgeving, om redenen van aanzienlijk algemeen belang of indien noodzakelijk voor het opstellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

U kunt contact opnemen met onze DPO voor meer informatie over onze verwerking van uw Persoonsgegevens. 

4.     Openbaarmaking van Persoonsgegevens 

Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, verhuurt, verkoopt of deelt Viatris geen Persoonsgegevens over u met niet-gelieerde personen voor hun direct marketingdoeleinden, tenzij wij uw toestemming hiervoor hebben. Anders kunnen wij uw persoonsgegevens echter zonder uw toestemming bekend maken aan de volgende categorieën van derden, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving: 

 • Leden van de Viatris Corporate Group, inclusief onze gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en Viatris Inc. in de Verenigde Staten.
 • Dienstverleners, dit zijn entiteiten die Persoonsgegevens namens Viatris verwerken.
 • Personen met wettelijke rechten om toegang te krijgen tot Persoonsgegevens, met inbegrip van, in voorkomend geval, wetshandhavingsinstanties, intelligentiediensten, bevoegde administratieve en gerechtelijke autoriteiten, en personen met geldig uitgegeven dagvaardingen, bevelen of andere vormen van juridische procedures; en
 • Partijen die betrokken zijn bij potentiële zakelijke transacties, waaronder potentiële overnamekandidaten en andere belanghebbenden in het geval van een fusie of juridische herstructurering zoals een overname, joint venture, overdracht, spin-off, afstoting of faillissement. 

We kunnen uw Persoonsgegevens ook bekend maken aan derden zoals sociale netwerken en andere sites als u ons opdracht geeft om met uw toestemming uw Persoonsgegevens te delen met dergelijke sites of andere entiteiten die niet in een van de bovenstaande categorieën vallen. 

5.     Grensoverschrijdende overdrachten van persoonsgegevens 

Viatris is wereldwijd actief en kan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving uw Persoonsgegevens verwerken in rechtsgebieden die niet worden geacht hetzelfde beschermingsniveau voor Persoonsgegevens te bieden als het rechtsgebied waarin u bent gevestigd. 

Bij het overdragen van Persoonsgegevens over de grenzen heen nemen we stappen om voorzorgsmaatregelen te nemen om dergelijke Persoonsgegevens te beschermen, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Deze voorzorgsmaatregelen kunnen bestaan uit: 

 • Het overdragen van Persoonsgegevens aan ontvangers in landen die geacht worden als een adequaat beschermingsniveau voor Persoonsgegevens te bieden, inclusief wanneer Persoonsgegevens afkomstig zijn uit de Europese Unie, naar landen waarvan de Europese Commissie heeft aangenomen dat ze een passend beschermingsniveau bieden voor Persoonsgegevens; en
 • Het aangaan van overeenkomsten die contractuele waarborgen bevatten, zoals de modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt over de overdracht van uw Persoonsgegevens (zie “Neem contact met ons op”). 

6.     Gegevensbeveiliging en -bewaring 

Viatris implementeert verschillende technische, administratieve, fysieke en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens te beschermen. Hoewel we maatregelen nemen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij niet garanderen dat de Persoonsgegevens die wij verwerken veilig zullen blijven. 

Indien vereist door de wet, zal Viatris Persoonsgegevens alleen bewaren zolang als nodig is om de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens werden verzameld te bereiken of voor de periode die vereist is door de toepasselijke wetgeving (afhankelijk van wat het langste is). 

Om de juiste bewaartermijn voor uw Persoonsgegevens te bepalen, houdt Viatris rekening met de volgende factoren: 

 • Het volume, de aard en de gevoeligheid van de Persoonsgegevens;
 • Het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking;
 • De doeleinden waarvoor we deze verwerken en of we deze doeleinden op andere manieren kunnen bereiken; en
 • Toepasselijke wettelijke vereisten. 

Wanneer het bewaren van uw Persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of onze bewaring van dergelijke Persoonsgegevens niet langer wettelijk verplicht is, zullen wij de Persoonsgegevens verwijderen, anonimiseren, de-identificeren of samenvoegen, zodat deze niet langer met u verbonden zijn. 

7.     Uw keuzes en rechten

Sommige rechtsgebieden hebben personen voorzien van bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van hun Persoonsgegevens. Dit is het geval waar u of de dochteronderneming of gelieerde onderneming van Viatris waarmee u communiceert zich in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk bevindt, hoewel deze rechten mogelijk ook in andere rechtsgebieden beschikbaar zijn.  Deze rechten zijn niet voor iedereen beschikbaar en ze zijn niet noodzakelijkerwijs van toepassing in alle contexten. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunt u mogelijk de rechten hebben om: 

 • Toegang tot uw Persoonsgegevens aan te vragen.
 • Te verzoeken om correctie van uw Persoonsgegevens (indien uw Persoonsgegevens onjuist, onvolledig of verouderd zijn).
 • Te verzoeken om verwijdering van uw Persoonsgegevens.
 • Uw toestemming voor verwerking in te trekken (waar wij Persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming). Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming alleen van toepassing is op toekomstige verwerkingsactiviteiten.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens.
 • Beperkingen aan te vragen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.
 • De overdracht van uw Persoonsgegevens aan u of een derde partij aan te vragen.
 • Af te melden voor bepaalde overdrachten aan derden. 

Neem contact op met onze DPO om een recht uit te oefenen waarvan u denkt dat u er volgens de toepasselijke wetgeving recht op hebt. Het kan zijn dat we uw identiteit moeten verifiëren voordat we aan uw verzoek voldoen (zie ook het gedeelte over openbaarmakingen in Californië hieronder als u een inwoner van Californië bent). 

Als u van mening bent dat wij niet aan uw verzoek hebben voldaan of een klacht die u heeft niet hebben beantwoord, heeft u mogelijk ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming of andere regelgevende instantie in uw rechtsgebied. 

8.     Gegevens van kinderen 

Wij verwerken niet bewust persoonsgegevens met betrekking tot personen jonger dan 16 jaar zonder toestemming van de voogd van de minderjarige, behalve indien toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Als u reden heeft om aan te nemen dat wij persoonsgegevens met betrekking tot een minderjarige verwerken zonder toestemming van de voogd van de minderjarige, neem dan contact met ons op via dataprivacy@viatris.com.  Houd er rekening mee dat we in bepaalde situaties persoonsgegevens van minderjarigen kunnen verwerken voor specifieke activiteiten zoals klinische onderzoeken.  Dergelijke verwerking is onderworpen aan afzonderlijke beleidslijnen en procedures, inclusief aanvullende bekendmakingen. 

9.     Herzieningen van deze Verklaring

We kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd bijwerken. U wordt aangemoedigd om deze Verklaring regelmatig te raadplegen en de datum waarop de Verklaring voor het laatst is bijgewerkt te controleren, zoals weergegeven in het begin en einde van de Verklaring. Wanneer we een wezenlijke wijziging aanbrengen in de Verklaring, zullen we ernaar streven u op de hoogte te stellen door een kennisgeving op onze website te plaatsen of zullen we een kennisgeving doen zoals anderszins vereist door de wet. 

10.  Neem contact met ons op 

Om uw rechten uit te oefenen of een verzoek in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen door: