Printervriendelijke versie

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden
Wij zijn Mylan BV, a Viatris company (de ‘vennootschap’) en we zijn de beheerder van deze website. We zijn een vennootschap naar Nederlands recht en onze kantoren zijn gevestigd te Krijgsman 20, 1186 DM in Amstelveen; ons KvK-nummer is 34112365.

Gelieve de onderstaande gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen, daar ze toepasselijk zijn voor elke bezoeker van deze website. Door deze website te bezoeken en te gebruiken gaat u ermee akkoord de onderstaande voorwaarden in acht te nemen alsook met het feit dat die voorwaarden bindend voor u zijn; hetzelfde geldt voor de aanpassingen die van kracht zijn op het ogenblik van uw bezoek aan de website. De vennootschap mag deze voorwaarden gelijk wanneer wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, door deze wettelijke vermeldingen bij te werken. We moedigen u aan om regelmatig kennis te nemen van de voorwaarden, daar gelijk welke wijzigingen bindend zijn voor u.


Copyright
Behoudens andersluidende bepalingen zijn het copyright en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot al het materiaal op de website (met inbegrip van, zonder beperking, foto’s en grafische elementen) eigendom van de vennootschap of haar licentiegevers. Onder voorbehoud van de onderstaande bepalingen zijn alle rechten die niet uitdrukkelijk worden toegekend voorbehouden. Het is verboden uittreksels van de website te gebruiken, behalve in overeenstemming met deze mededeling. Indien u gelijk welke van deze wettelijke vermeldingen schendt, komt er automatisch een einde aan uw toelating om de website te gebruiken en moet u alle uittreksels die u van de website hebt gedownload of afgedrukt onmiddellijk vernietigen.

U mag uittreksels van deze website downloaden en afdrukken voor eigen gebruik en u mag uittreksels aan anderen bezorgen op basis van de onderstaande bepalingen:

1. er worden geen documenten of grafische elementen op de website op welke manier ook gewijzigd;

2. grafische elementen van de website worden niet los van de bijhorende tekst gebruikt; en

3. de vermelding betreffende het copyright en het handelsmerk van de vennootschap en deze mededeling inzake toelating worden opgenomen in alle kopieën.

U mag geen inhoud van onze website verkopen of opnieuw publiceren. Meer bepaald is het voor u verboden om materiaal op onze website te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren of op welke andere wijze ook te exploiteren voor welke commerciële doeleinden ook. U mag een link creëren naar gelijk welke pagina van de website, voor zover u dat doet op de basis waarnaar u de link creëert (zonder onze pagina’s echter te repliceren) en voor zover u dat niet doet op een manier waardoor uw gebruikers de verkeerde indruk kunnen krijgen dat onze inhoud de uwe is of dat onze website die van u bekrachtigt of daarmee is verbonden. Uw recht om een link naar de website te creëren is ook afhankelijk van de onderstaande voorwaarden:

1. u mag het logo van Mylan BV, a Viatris company niet verwijderen of vervormen en u mag de afmetingen of het voorkomen van het logo van Mylan BV, a Viatris company niet op enige andere wijze veranderen;

2. u mag rond de website geen kader, welke andere browser ook of randomgeving creëren;

3. u mag op geen enkele wijze doen geloven dat de vennootschap andere producten of diensten dan haar eigen producten of diensten ondersteunt;

4. u mag geen foute voorstelling geven van uw relatie met de vennootschap en u mag geen andere foute informatie over de vennootschap verspreiden;

5. zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de vennootschap mag u de handelsmerken van Mylan BV, a Viatris company die u op de website vindt niet op welke andere wijze ook gebruiken;

6. u mag geen links creëren vanaf een website die u niet bezit; en

7. uw website mag geen inhoud bevatten die wansmakelijk, aanstootgevend of controversieel is, een inbreuk vormt op welke intellectuele eigendomsrechten of andere rechten ook van eender welke andere persoon of op enige andere wijze niet conform is aan de toepasselijke wetten en reglementen.

De vennootschap behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het recht een link naar de website te creëren in te trekken wegens een inbreuk op deze bepalingen en om alles te doen wat ze passend acht. U bent gehouden de vennootschap volledig te vergoeden voor elk verlies of elke schade die zij of gelijk welke vennootschap van haar groep oploopt als gevolg van een inbreuk op deze bepalingen.


Links naar derden
Deze website kan links bevatten naar de websites van derden, die we ter informatie ter beschikking stellen van de gebruikers van onze website. Mylan BV, a Viatris company legt geen verklaringen af en biedt geen garanties – en is niet aansprakelijk voor – met betrekking tot welke informatie ook die wordt aangetroffen op een website die via een link toegankelijk is.


Geen verklaring of waarborg
Hoewel ze redelijke inspanningen levert om actuele en nauwkeurige informatie op haar website te publiceren, legt de vennootschap geen verklaringen af en biedt ze geen garanties van welke aard ook, en verloochent ze die uitdrukkelijk, zowel expliciet als impliciet (met inbegrip van, zonder beperking, eender welke impliciete garanties inzake verhandelbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel of niet-inbreuk), met betrekking tot eender welke dergelijke informatie, haar nauwkeurigheid of volledigheid of de regelmaat waarmee ze wordt bijgewerkt. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van deze website en van alles wat u op deze website vindt gebaseerd is o, zoals hierop weergegeven. De vennootschap is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor welke fouten of weglatingen ook in de inhoud van deze website. De vennootschap biedt geen garanties dat (i) de website aan uw vereisten zal voldoen, (ii) de website ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten functioneert, (iii) de resultaten die u verkrijgt door de website te gebruiken nauwkeurig of betrouwbaar zijn, (iv) de kwaliteit van welke goederen of diensten ook die op de website beschikbaar zijn aan uw verwachtingen zullen voldoen, (v) eventuele fouten op de website worden verbeterd, (vi) uw gebruik van de website of van welk via de website verkregen materiaal ook geen schade zal aanbrengen aan uw computersysteem of mobiel apparaat of dat u geen gegevens kunt verliezen als gevolg van het verkrijgen van dergelijk materiaal.


Aansprakelijkheidsbeperking
U gebruikt deze website op eigen risico. De vennootschap of haar verantwoordelijken, bestuurders, werknemers of filialen is (zijn) niet aansprakelijk, rechtstreeks noch onrechtstreeks, voor gelijk welke schade van welke aard ook, met inbegrip van, zonder beperking, directe, bijzondere, incidentele of gevolgschade, schadevergoeding met boetekarakter of welke vorderingen of verliezen ook als gevolg van of in verband met het creëren of gebruiken van, of het vertrouwen op, deze website, eender welke andere website van Mylan BV, a Viatris company of gelijk welke gelinkte website die in dergelijke websites is opgenomen, of welke informatie ook waartoe men toegang heeft via gelijk welke dergelijke website of als gevolg van het onvermogen om dergelijke website te gebruiken. Deze beperking omvat ook de schade aan uw computeruitrusting of gelijk welke virussen die uw computeruitrusting of andere bezittingen kunnen besmetten, winstderving, goodwill of andere immateriële verliezen (zelfs indien de vennootschap kennis heeft gekregen van de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van: (i) het gebruik van de website of het onvermogen om de website te gebruiken; (ii) de kosten om vervangende goederen en diensten te verkrijgen als gevolg van gelijk welke goederen, gegevens, informatie of diensten die zijn verkregen of berichten die zijn ontvangen of transacties die zijn aangegaan via, uit of als gevolg van de website; (iii) de ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw doorgiftes of gegevens; (iv) verklaringen of gedrag van welke gebruiker of derde ook op de website; (v) het feit dat u vertrouwen stelt in inhoud die de vennootschap beschikbaar maakt; of (vi) eender welke andere materie in verband met de website.

Voor zover de wet dit toestaat, is de maximale aansprakelijkheid van de vennootschap en gelijk welke van haar verantwoordelijken, bestuurders, werknemers of filialen als gevolg van of in verband met de websites of het gebruik door u van inhoud van Mylan BV, a Viatris company, ongeacht de reden van de vordering (contractueel, onrechtmatige daad, inbreuk op een verbintenis of op welke andere wijze ook), niet hoger dan een totaalbedrag van €100. Geen enkele van deze voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit, of beperkt die, wegens fraude, overlijden of persoonlijke verwondingen als gevolg van onze nalatigheid of welke aansprakelijkheid ook die krachtens het toepasselijk recht niet mag worden uitgesloten of beperkt.


Schadeloosstelling
U stemt ermee in de vennootschap en gelijk welke van haar verantwoordelijken, bestuurders, werknemers of filialen te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van gelijk welke klachten, vorderingen of eisen, met inbegrip van, zonder beperking, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten die voortvloeien uit (i) uw gebruik van of vertrouwen op eender welke inhoud van derden, (ii) uw gebruik van of vertrouwen op gelijk welke inhoud van de vennootschap, (iii) uw misbruik van de website of (iv) uw inbreuk op deze voorwaarden. De vennootschap brengt u onverwijld op de hoogte van gelijk welke dergelijke klacht.

 
Geen advies
Geen enkel element van deze website mag worden geïnterpreteerd als medisch, juridisch, beleggings-, financieel of ander advies. Zonder beperking mag geen enkel element van deze websites in de plaats komen van medisch advies, een geneeskundig onderzoek of een aanbeveling van een zorgaanbieder.


Uw gedrag
U mag de website zelf niet wijzigen noch daartoe een poging ondernemen. U mag evenmin een link naar de website creëren zonder daartoe eerst de schriftelijke toelating van de vennootschap te hebben verkregen. Voorts mag u de diensten van de website niet gebruiken op een wijze die ertoe kan leiden dat eender welke server van de vennootschap of servers waartoe de vennootschap toegang heeft gekregen onbruikbaar wordt (worden) gemaakt, wordt (worden) overbelast of beschadigd of die gebruik en het genot door een derde verstoort van de websitediensten, andere accounts, computersystemen of netwerken die verbonden zijn met eender welke server van Mylan BV, a Viatris company of met de website, als gevolg van het kraken van computers, het onderscheppen van wachtwoorden of op eender welke andere wijze. U mag geen materiaal of informatie (proberen te) verkrijgen op een manier die niet doelbewust beschikbaar is gesteld via de website.

U bent gehouden de websitediensten uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken. U mag de websitediensten niet gebruiken om (i) gebruikerscommentaar te publiceren dat spam bevat of andere dubbele of ongevraagde berichten met inbreuk op de toepasselijke wetgeving; (ii) inbreukmakend, obsceen, bedreigend, lasterlijk of op enige andere wijze onrechtmatig materiaal te uploaden of te publiceren, met inbegrip van materiaal dat schadelijk is voor kinderen of de privacyrechten van een derde schendt; (iii) materiaal te uploaden of te publiceren dat softwarevirussen of andere schadelijke computercodes, bestanden, scripts, media of programma’s bevat; of (iv) eender welke gebruikers van de websitediensten aan te spreken, met commerciële doeleinden, in verband met hun inhoud, door gebruik te maken van eender welke persoonlijk identificeerbare informatie of communicatieforums op de website.

Het is verboden om veiligheidsgerelateerde eigenschappen van de website of eigenschappen die het gebruik van de websitediensten beperken te omzeilen, buiten werking te stellen of op enige andere wijze te hinderen.


Disclaimer
Hoewel de vennootschap ernaar streeft correcte informatie op de website te publiceren, biedt ze geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid en volledigheid van het materiaal op de website. De vennootschap mag gelijk wanneer, zonder kennisgeving, wijzigingen aanbrengen aan het materiaal op de website of aan de producten en prijzen die er worden beschreven. Het is mogelijk dat het materiaal op de website niet langer up-to-date is en de vennootschap verbindt zich er niet toe om dergelijk materiaal bij te werken.

Het materieel op de website wordt ‘as is’ geleverd, zonder enige voorwaarden, garanties of andere bepalingen van welke aard ook. Bijgevolg sluit de vennootschap, voor zover de wet dat toestaat, alle garanties, verklaringen, voorwaarden, verbintenissen en andere bepalingen uit (met inbegrip van maar niet beperkt tot voorwaarden, voortvloeiend uit de wet, inzake bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het beoogde doel en het gebruik van redelijke zorg en bedrevenheid), die, behoudens voor deze wettelijke mededeling, een impact kunnen hebben in verband met de website.


Toepasselijk recht
Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Nederlands recht in verband met gelijk welk geschil tussen u en de vennootschap dat voortvloeit uit deze voorwaarden of betrekking heeft op het voorwerp van die voorwaarden. De partijen die door deze voorwaarden gebonden zijn, erkennen dat alleen de rechtscolleges in Utrecht bevoegd zijn om kennis te nemen van gelijk welk geschil tussen de partijen dat voortvloeit uit deze voorwaarden of betrekking heeft op het voorwerp van die voorwaarden.